Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Tadeusz
2011-04-12, 07:06
Ukraina - zaproszenie na zlot 1-5 maja 2011
Autor Wiadomość
petalex 
początkujący forumowicz


Dołączył: 10 Kwi 2011
  Wysłany: 2011-04-10, 18:41   Ukraina - zaproszenie na zlot 1-5 maja 2011

Witam!!!
Zapraszamy na imprezę - otwarcie sezonu klub ukraiński karavanerov (КУК)

RALLY PROGRAM KARAVANEROV 1-5 maja "PILLIGRIMY 21 wieku! Rusi Kijowskiej PARK!

Drodzy przyjaciele!
Cieszymy się odkryć wam o realizacji wspaniałe wydarzenie w ukraińskiej ziemi pod nazwą "Pielgrzymi w wieku XXI" są Organizatorem przedsięwzięcia: "KUK" jest ukraiński Karavanerov Club wspólnie z "Park Kievskay Rus"). Miejsce przepustu: kraj Ukraina Miasto jest Kijów (str. Kopachiv) z współrzędna GPS -: N50.145643, E30. 475731 Machine adres - p. Kopachiv, powiat Obukhovskogo, Kievs'koy obszaru (34 km od Kijowa) Miejsce na mapie -
Terytorium jest "Park Kievskay Rus» Data przepustu - od 1,05. do 5,05. (Włącznie) PROGRAM DZIAŁANIA maja, 1-5 "Pielgrzymi XXI" PARK Rusi Kijowskiej! Codziennie od 1 do Mays, 3, od 10-00 do 18-00 godzin Przeglądanie przedstawienia teatralne, zwiedzanie lokaciy, pieszych wycieczek w okolice, aktywnych gier, turnieje, wymiana doświadczeniem, kursy mistrzowskie, uczciwych mistrzów.
* Przypuszczalny program
W programie wieczoru jest 1 dzień, 1. 05. 2011 (niedziela) od 20 do 22 godzin Służy do podpalania drum show! (W pierwszej części będziemy publiczności). Uroczysta część jest Powitanie i prezentacja uczestników. program animacji z teatru PKR (Kievskay park Rus) Merry etapy z życia: Aby Kievskay Rus, animacji życia Kievskay Rus. Mizanscenki, miłośników błaznem. Musical master class z publicznością. Perkusja, szok, perkussiya. (Około 50 różnych instrumentów!) Jesteśmy uczestnikami, ale nie tylko publiczności. Ci, którzy nie będą chcieli grać, bo wykorzystywane do tańców podpalenie zostaną zorganizowane w bębny na tle pożarów i wieczorne niebo. W momencie kiedy bęben boom osiągną apoteoza, "Fire-show" zostanie rozpoczęta, Ie theatricalious ogniste show! Po fire show będzie Etnodiskotek (używany do podpalania slavonic powodów). Tańce do spadną, nadmiar emocji może być dostanie się w tańcach psotne i wesołe! Zmęczeni i zadowoleni, idziemy do odpoczynku!
2 dni, 2.05. 2011 (poniedziałek)
program Kvestovaya z "PKR". Specjalny interaktywny program, miłośników sportowych, wesołe kvesty, gry polecenia. Konkurs piosenki, karaoke, że nayt (konkurs na znak jakości i masy śpiew na polecenia). numery Animacja teatr "PKR" powiedział o tym, jak żył, przemawiają i odpoczął mieszkańców starożytnego Kijów, widok z mocą wsteczną. Wszystko to będzie towarzyszyła muzyka i tańce, i tych, którzy będą chcieli, mogą przedłużyć etnodiskotek pod wykorzystane w celu ustalenia przyczyn pożaru słowiańskich. Nocne oświetlenie, pożary, latarka, reflektor na obwodzie parku.
3 dni, 3.05. 2011 (wtorek)
Wręczenie dyplomu z "KUK" i "PKR". Zbiorowe zdjęcie na pamięć! Ponadto: pokaz tańca średniowiecznego theatricalized z wnoszeniem publiczności. taniec wokół słowiańskiego ze śpiewem. Trzecia część animacji numerów teatru "PKR". Zwracamy uwagę na punkt ten we wszystkich trzech dni, ale wszystkie trzy części są zupełnie inne w sprawie alimentów i nie będziesz miał nic! Model walki sportowców + klasy mistrzowskiej dla publiczności od siły i odwagi! Pokaż kaskaderov, wygląd modelu, interaktivies z publicznością świąteczne Salute "Nad tumany Ancient Detinca"
4 dni, 4.05. 2011 (środa)
wycieczka Badanie Kijów niezapomniany spacer w dół rzeki Dniepr na statku silnika. W godzinach wieczornych: kolacja, nie rozmawiamy "PKR" przebaczyć, ale rozmawiać Good-bye!

5 dni, 5.05. 2011 (czwartek)
Pełna swoboda. Ci, którzy będą chcieli pozostać, i przekazuje, jest możliwe niezależnie kontynuować wycieczkę w Kijowie, ale przede wszystkim ten dzień planowane jest na zbiory i wyjścia. Jesteśmy urlopu dla miast.
Każdego dnia lunch zestaw podłączone są do programu, śniadanie. Postępowania dzień na świeżym powietrzu, praca apetyt. Wieczerzy tradycyjnie przygotuje zbiorowej siły, między pierwszym a drugim blokiem program rozrywkowy!)
Uczestnicy: Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia. Polska, Bułgaria, Słowacja, Czekh, Rumunia, Chorwacja, Niemcy, Finlandia, Włochy
Czy Przewidywana ilość uczestników: 300 osób SIC 300 osób w Europie
Idea "Pielgrzymi XXI" przepustu regularnych wzajemnych między autotravelers Europy i WNP. Zapoznanie się, współżycia, przyjaźni między ludźmi różnych krajów. Zapoznanie się z Ukrainą - krajem o dawnych zwyczajów i architektury.
Plany pozytywne stosunki między klubami i rocznych wzajemnych masy. Po prostu zapoznali się z planem środków określonych maja, 1-5, 2011.
Jeśli interesują Cię przez nasze zaproszenie, daj nam znać o tym, bo musimy mieć informacje o obecności na naszą miarę "Pielgrzymi XXI". Z listy uczestników środka "Pielgrzymi XXI" można zapoznać się na naszym forum.
Witamy na Ukrainie ZIEMIE!
* Przypuszczalny program

Angielski
Dear friends!
We are glad to reveal to you about the realization of grandiose event on Ukrainian earth under the name " Pilgrims of XXI age" are Organizer of measure: «KUK» is Club Ukrainian Karavanerov jointly with «Park Kievskay Rus»). Place of leadthrough: A country is Ukraine City is Kiev ( p. Kopachiv) of Co-ordinate of GPS – : N50.145643, E30. 475731 Machine address - p. Kopachiv, Obukhovskogo district, Kievs'koy of area (34 km from Kiev) Place on a map –
Territory is «Park Kievskay Rus» Date of leadthrough – from 1.05. to 5.05. (inclusive) PROGRAM of MEASURE of MAY, 1-5 " Pilgrims XXI " PARK KIEVAN RUS! Daily from 1 to Mays, 3, from 10-00 to 18-00 hours Viewing of presentation of theater, visit of lokaciy, pedestrian excursions on environs, active games, tournaments, exchange by experience, master-classes, fair of masters.
*Presumable program
The evening program is 1 day, 1. 05. 2011 (Sunday) from 20 to 22 hours the Used for setting fire drum show! (In the first part we will be an audience). Solemn part is Greeting and presentation of participants. Animation program from the theater of PKR (The Kievskay Rus park) the Merry stages from life: To Kievskay Rus, animation of life of Kievskay Rus. Mizanscenki, buffoon funs. Musical master is a class with an audience. Drums, shock, perkussiya. (About 50 different instruments!!!) We are participants, but not simply audience. Those who will not want to play, for you the used for setting fire dances will be organized under drums on a background fires and evening sky. In that moment when a drum boom will attain the apotheosis, a "Fire-show" will be begun, I.e. the theatricalious fiery show! After a Fire show will be Etnodiskotek (used for setting fire slavonic reasons). Dances to will fall down, overabundance of emotions can be splashed out in mischievous and merry dances! Tired and satisfied, we go to rest!
2 day, 2.05. 2011 (Monday)
Kvestovaya program from «PKR». Special interactive program, athletic funs, merry kvesty, command games. Competition of song, karaoke that nayt (competition on quality and mass character of singing on commands). Animation numbers of theater of «PKR» told about that, how lived, militated and rested habitants of Ancient Kiev, retrospective view. All of it will be accompanied music and dances, and those, who will want, able to prolong etnodiskotek under the used for setting fire slavonic reasons. Nightly illumination, fires, torch, searchlight on the perimeter of park.
3 day, 3.05. 2011 (Tuesday)
Handing of diploma from «KUK» and «PKR». Collective photo on memory! Further: medieval theatricalized dancing show with bringing in of audience. Slavonic round dance with singing. Third part of animation numbers of theater of «PKR». We turn your attention on that this point is in all three days, but all three parts are absolutely different on maintenance and you will not have to miss! Model fights of athletes + master- class for an audience on force and courage! Show of kaskaderov, model appearances, interaktivies with an audience the Festive salute "Above the billows of Ancient Detinca"
4 day, 4.05. 2011 (Wednesday)
Survey excursion on Kiev with an unforgettable walk to down the river Dnepr on a motor ship. In the evening: supper, we do not talk «PKR" forgive, but talk Good-bye!

5 day, 5.05. 2011 (Thursday)
Complete freedom. Those who will want, remain, and communicate, it is possible independently to continue an excursion in Kiev, but mainly this day is planned for collections and departure. We are leave for the cities.
Every day set lunches are plugged in the program, breakfast. Conduct a day on fresh air, work out an appetite. A supper traditionally will prepare collective forces, between the first and second block of the entertaining program!)
Participants: Ukraine, Russia, Byelorussia, Kazakhstan, Moldova. Poland, Bulgaria, Slovakia, Czekh, Romania, Croatia, Germany, Finland, Italy
Is the Expected amount of participants: 300 persons of the CIS 300 persons of Europe
Idea " Pilgrims XXI " Leadthrough of regular mutuals between the autotravelers of Europe and CIS. Acquaintance, intercourse, friendship between the people of different countries. Acquaintance with Ukraine – ancient country with the customs and architecture.
Plans: Positive intercourse between clubs and annual mass mutuals. You just familiarized with the plan of measures set on May, 1-5, 2011.
If you were interested by our invitation, give us to know about it, because we must have information about Your presence on our measure " Pilgrims XXI ". With list of participants of measure " Pilgrims XXI " it is possible to familiarize on our forum.
Welcome on UKRAINIAN EARTHS!
*Presumable program
Welcome to Ukraine!!! Here you can add information about your camping:
http://eurocaravaning.ru/...15&p=5532#p5532

Wszystkie zhelayuschh uchastine zadzwonić, napisać.
+380672964698 Alex
:super
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
surfcamp 
początkujący forumowicz


Twój sprzęt: fiat ducato Knaus Traveller 575
Nazwa załogi: Bożenka i Adam
Dołączył: 16 Gru 2009
Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-04-18, 08:10   

Witaj Alex!
Wspaniałe zaproszenie ale troche późno je zamieściłeś.
Już wcześniej zaplanowaliśmy wyjazd na ten termin a szkoda bo chętnie wybralibyśmy się do Kijowa a później do Kherson odwiedzić naszych Ukraińskich przyjaciół.
Może uda się zrealizować taką podróż w przyszłym roku.
Serdecznie pozdrawiamy :spoko :spoko
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Darek1968
[Usunięty]

Wysłany: 2012-04-18, 09:02   

Wysłany: 2011-04-10,

heh z tamtego roku ten mail :haha: :haha: :haha:
 
 
surfcamp 
początkujący forumowicz


Twój sprzęt: fiat ducato Knaus Traveller 575
Nazwa załogi: Bożenka i Adam
Dołączył: 16 Gru 2009
Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-04-18, 11:57   

Niestety i tak byśmy teraz nie pojechali. :oops:
Przeoczyłem wyprawę do Odessy. W następnym roku będę już w zimie sprawdzał CT.
Myślę iż takowych eskapad nie zabraknie. :spoko
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum

Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
*** Facebook/CamperTeam ***